Leden

U bevindt zich in het professionele gedeelte van de website

Valumat: vergoeding eindverkopers stijgt naar 600 EUR/ton

De Algemene Vergadering van Valumat heeft beslist om de vergoedingen voor de eindverkopers die op vrijwillige basis matrassen aanvaarden van klanten bij de aankoop van een nieuwe matras vanaf 1 januari 2024 te verhogen van 550 naar 600 euro per ton.

Voorwaarden: eindverkopers

 • Je bent beroepshalve verkoper van matrassen.
 • Je zamelt vrijwillig afgedankte matrassen gratis in van je klanten bij aankoop van een nieuwe matras.

Voorwaarden eindverkopers en professionele sector

 • Je laat de afgedankte matrassen ophalen door een gehomologeerde Valumat-inzamelaar of door een erkend kringloopcentrum indien matrassen nog in aanmerking komen voor hergebruik.
 • Het type matras valt onder het toepassingsgebied van de aanvaardingsplicht.
 • Je slaat de matrassen droog en zonder risico op verontreiniging op.
 • Je spreekt in onderling overleg met je inzamelaar de modaliteiten en de kosten van inzameling af.

Hoe je vergoeding aanvragen?

 • Je hoeft zelf niets te doen. Het is jouw inzamelaar die jaarlijks jouw gegevens doorspeelt aan Valumat.
 • Je logt in op onze website met je unieke code die je van Valumat ontvangt in de loop van de maand april van het jaar volgend op het jaar van ophaling en Valumat zorgt voor de betaling van je vergoeding.

Wanneer ontvang je jouw vergoeding?

 • De vergoedingen die betrekking hebben op ophalingen in 2023 betaalt Valumat uit in 2024.

Voor de boekhouding

 • De Valumat vergoedingen zijn vrij van btw. Je hoeft geen facturen te sturen en je krijgt ook geen creditnota. Je boekt je vergoeding op een 74-rekening (andere bedrijfsopbrengsten).

Deze vergoeding geldt ook voor de professionele sector (woonzorg- en vakantiecentra, gevangenissen, hotels of andere collectieve voorzieningen) en voor producenten die deelnemen aan het Valumat-systeem en afgedankte matrassen inzamelen bij hun klanten.

De milieubijdragen die producenten en invoerders aan Valumat zullen betalen in 2024 wijzigen niet ten opzichte van 2023.

Hergebruik (zie beslissingsboom in beeld)

Op initiatief van de regionale overheden en in samenwerking met de stakeholders is er een beslissingsboom ontwikkeld om een onderscheid te maken tussen matrassen die als afval moeten worden gecatalogeerd en matrassen die nog geschikt zijn voor hergebruik. Het doel is een objectief kader te creëren zodat het voor iedereen duidelijk is aan welke voorwaarden er moet worden voldaan om een matras te kunnen hergebruiken. Indien de matras als afval wordt gecatalogeerd, moet voor onder meer transport, opslag en export de afvalstoffenwetgeving gevolgd worden.

Deze regeling laat de regionale overheden ook toe hierop de nodige controles uit te voeren. Indien Valumat melding krijgt van overtredingen, zullen deze worden doorgegeven aan de regionale overheden. Zij zullen overtreders aanmanen zich in lijn te stellen met de regelgeving en in een volgende stap kunnen zij overgaan tot het opmaken van een PV.

Uitvoer, invoer en doorvoer van afgedankte matrassen

Wilt u afgedankte matrassen uitvoeren, invoeren of door een EU-lidstaat vervoeren? Dan moet u zich houden aan de Europese voorschriften voor het vervoer van afval (EVOA, Verordening 1013-2006). Voor afgedankte matrassen betekent dit dat uitvoer, invoer en doorvoer enkel kan onder vooraf goedgekeurde kennisgeving.

U kan volgende codes gebruiken voor afgedankte matrassen:

 • Euralcode 200199
 • Bazelcode A0000

Indien u hierover nog vragen heeft, kan u ons steeds contacteren via info@valumat.be of op het telefoonnummer 02/456 83 22.

https://valumat.be/nl

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn