U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Nieuw vanaf 1 september: regels met betrekking tot het aanmanen/versturen van een herinneringsbrief van te laat of niet-ontvangen gefactureerde betalingen veranderen

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

De regels met betrekking tot het aanmanen/versturen van een herinneringsbrief van te laat of niet-ontvangen gefactureerde betalingen verandert vanaf 1 september.

Vanaf 1 september 2023 zal dit niet meer zomaar mogelijk zijn en dien je volgende regels in acht te nemen:

Eerste herinnering

Bij de eerste herinnering kan je nog geen interesten of schadebeding vorderen. Er dient een wachttermijn van 14 dagen gerespecteerd te worden. Deze termijn van 14 dagen gaat in op de derde werkdag na verzending van de herinnering aan de consument. Indien de herinnering langs elektronische weg wordt verzonden, dan start de termijn reeds de kalenderdag na verzending van de aanmaning.

Daarenboven zijn er enkele verplichte vermeldingen die in de herinnering dienen opgenomen te worden:
o een duidelijke beschrijving van het gekochte product of de geleverde dienst
o het nog openstaande saldo
o de termijn waarbinnen de schuld moet terugbetaald worden vooraleer enige kost, interest of schadevergoeding mag worden gevorderd
o de vergoeding (schadebeding) die verschuldigd zal zijn bij niet-tijdige betaling
De maximale interestvoet die kan worden geëist, is de interestvoet die van toepassing is op betalingsachterstanden bij handelstransacties.
Let er wel op dat eenmaal je kosten rekent voor herinneringen dat de kost niet hoger mag liggen dan 7,50 EUR, te vermeerderen met de kost voor verzending.

Intrestclausule en/of schadebeding

Als je van een klant nalatigheidsintresten wil vorderen en/of een schadevergoeding wenst voor de kosten die zijn wanbetaling met zich meebrengen, moet dit uitdrukkelijk zijn voorzien in een overeenkomst en/of algemene voorwaarden. Zowel de hoogte van de intresten die u mag aanrekenen als de hoogte van het schadevergoedingsbedrag wordt door de wetgever strikt begrensd.

Bij inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving zullen volgende grenzen gelden:
o Uitstaande schuld van 150EUR à hooguit 20EUR schadevergoeding
o Uitstaande schuld tussen 150EUR en 500EUR à maximaal 30EUR (vermeerderd met 10% van het verschuldigd bedrag)
o Uitstaande schuld meer dan 500EUR à 65EUR + 5% tot een maximaal bedrag van 2.000EUR.

De wetgeving treedt in werking op 1 september 2023. Dit betekent dat de nieuwe regels zullen gelden voor elke overeenkomst die je vanaf die datum sluit. Dit betekent ook dat je tegen die datum uw algemene voorwaarden in orde zou moeten hebben.

Voor bestaande overeenkomsten die verder lopen na 1 september 2023 gelden bijzondere overgangsregels. Voor die overeenkomsten zal de nieuwe regelgeving van toepassing zijn op wanbetalingen die ontstaan vanaf 1 december 2023. Wanneer je je voorwaarden niet aanpast aan de nieuwe regelgeving, kan je geen intrest eisen of invorderingsstappen ondernemen.

Leden van Navem kunnen de nieuwe voorwaarden opvragen bij info@navem.be.

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn