U bevindt zich in het consumentengedeelte van de website

Fedustria: ‘De loon- en energiekosten beperken én de krapte op de arbeidsmarkt aanpakken, dát zijn de topprioriteiten voor het beleid’

Meubi-connect is een digitaal B2B-platform waar retailers en fabrikanten snel, overzichtelijk en visueel zaken kunnen doen.

Thema’s die rechtstreeks aan de kosten van de bedrijven raken, zoals de loon- en energiekosten, liggen de bedrijfsleiders uit de textiel-, hout- en meubelindustrie het nauwst aan het hart, op de voet gevolgd door de bekommernissen om de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Zo blijkt uit een recente rondvraag van Fedustria, de federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie, bij haar leden van de Raad van Bestuur.

  • 88 % van de bedrijven pleit voor een nieuwe taxshift
  • 82 % ziet de stijgende energiekosten als een bedreiging voor de rendabiliteit
  • 76 % dringt aan op een grotere activering van werkzoekenden én niet-actieven

De loonkoststijgingen dreigen te ontsporen

De loonkosten blijven bij uitstek de grootste bekommernis van de lidbedrijven van Fedustria. Maar liefst 88 % van de bevraagde bedrijfsleiders vindt dit belangrijk, en wenst meer bepaald een verdere loonkostenverlaging via een (verdere) vermindering van de patronale sociale lasten, zoals die al gestart werd met de ‘taxshift’. De snel oplopende inflatie over de periode 2021-22 zal leiden tot een indexeringskost van om en bij de 4 à 5 % in plaats van de 2,8 % die in de loonnorm begin dit jaar werd berekend. Fedustria herhaalt haar eerder voorstel van ‘een centenindex’, waarbij vanaf een zeker loonniveau alleen het nominale indexbedrag van dat afgesproken loonniveau wordt toegevoegd, ongeacht de hoogte van de nominale lonen. In elk geval moet in de toekomst de loonnorm behouden blijven en strikt toegepast worden om verdere loonkostenontsporingen te vermijden.

De hoge energiekosten ondermijnen de rendabiliteit

Voor 82% van de bevraagde bedrijfsleiders zijn de hoge energiekosten een grote zorg, juist omdat het een zwaar doorwegende en snel stijgende kost is. Fedustria vraagt dan ook aan de overheden dat zij dringend zouden ingrijpen om prijsstijgingen te beperken. Hierbij aansluitend maken vele bedrijven zich zorgen over de stroombevoorrading: 70% ligt wakker van de kernuitstap. Zij onderschrijven de stelling dat minstens de jongste 2 kerncentrales nog minimum 10 jaar zouden openblijven, precies om ervoor te zorgen dat de energiebevoorrading verzekerd en betaalbaar blijft. We moeten ons behoeden voor een té ambitieus klimaatbeleid dat de industriële welvaartscreatie ondermijnt.

De krapte op de arbeidsmarkt gericht aanpakken

76 % van de bevraagde bedrijfsleiders pleit voor een grotere activering van de werkzoekenden én een activering van de grote groep niet-actieven op arbeidsleeftijd. Die laatsten vormen een grote groep, en dus mogelijk potentieel, maar blijken zeer moeilijk te motiveren. Een bijkomende piste om de arbeidsmarkt ruimte te geven, is de bevordering van selectieve economische migratie; deze werd aangegeven door 60 % van de bevraagden.

Financiële steunmaatregelen

Voor iets meer dan de helft van de bevraagden zijn volgende financiële steunmaatregelen belangrijk: verhoogde (of degressieve) afschrijvingsmogelijkheden, hogere steun voor innovatieprojecten of voor ecologische investeringen. Deze O&O-steun mag trouwens een pak kmo-vriendelijker worden. Een groep van bedrijven is ook vragende partij voor hogere fiscaal vrijgestelde reserves.

Fa Quix, directeur-generaal van Fedustria: ‘In het algemeen zijn de bedrijven uit de textiel-, hout- en meubelindustrie van mening dat het aanpakken van de stijgende loon- en energiekosten, het verzekeren van de energiebevoorrading evenals het aanpakken van de krapte op de arbeidsmarkt, het meest urgent zijn. Het beleid moet zich concentreren op deze topics die écht belangrijk zijn voor de bedrijven.’

Bron: www.fedustria.be

Deel:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn