Leden

U bevindt zich in het professionele gedeelte van de website

De website www.interieurunie.be is ontwikkeld en wordt beheerd door Interieur Unie Vzw:

Interieur Unie Vzw
Hof-ter-Vleestdreef 5
1070 Anderlecht
België

Tel. 02/478.47.58
info@interieurunie.be 

Onderstaande voorwaarden en bepalingen zijn van toepassing op het gebruik van deze website van Interieur Unie Vzw, met de domeinnaam www.interieurunie.be en alle andere websites die door Interieur Unie Vzw worden ontwikkeld (op deze pagina genaamd ‘de website’).

De bezoeker aanvaardt, door het gebruik van de website, zonder enige uitzondering de gebruiksvoorwaarden en verbindt er zich toe deze na te leven. Interieur Unie Vzw heeft het recht om de bepalingen van deze algemene voorwaarden aan te passen, waarbij de gebruiker wordt verzocht om de voorwaarden na te lezen na elk gebruik van de website.

AANSPRAKELIJKHEID

De website dient om algemene informatie te verstrekken over de projecten en activiteiten van Interieur Unie Vzw en haar commerciële entiteiten. De gebruiker verwerkt de informatie op eigen risico. De informatie en de gegevens die vermeld staan op deze website werden met de grootste zorg samengesteld.

Toch kunnen Interieur Unie Vzw, haar dochtervennootschappen en/of informatieleveranciers niet garanderen dat de volledigheid, correctheid of geschiktheid van de informatie niet garanderen voor om het even welke doeleinden. Interieur Unie Vzw is niet aansprakelijk voor de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die op deze website wordt weergegeven en kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor storingen of onderbrekingen. Zelfs indien deze zou voortvloeien uit herhaaldelijke of zware fout veroorzaakt door de website, door hacking, virussen, computermisdrijven. Ook kan Interieur Unie Vzw niet worden aansprakelijk gesteld bij eventuele disfuncties van het contactsysteem.

Indien de gebruiker incorrecte informatie zou opmerken, kan hij contact opnemen met de webbeheerder via info@interieurunie.be

INTELLECTUELE RECHTEN

De website en de inhoud ervan (teksten, lay-out, structuur, grafische vormgeving, logo, product- en bedrijfsnamen, software, etc.) worden beschermd door de intellectuele rechten van Interieur Unie Vzw., leveranciers en partners. Deze intellectuele rechten betreffen onder meer, maar niet limitatief: het auteursrecht, de naburige rechten, de databankrechten en de merkenrechten.

Product- of bedrijfsnamen die niet tot Interieur Unie Vzw behoren, maar wel vermeld zijn op deze website, kunnen merken zijn van respectieve eigenaars.

De gebruiker van de website mag geen informatie, project, dienst, product of software aanpassen, kopiëren, reproduceren, doorgeven, verspreiden, publiceren, verkopen, werken creëren die zijn afgeleide zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Interieur Unie Vzw of de rechthebbende.

LINKS

De website kan links bevatten naar andere websites die mogelijks van belang zijn voor de gebruiker. Deze hyperlinks zijn louter van informatieve aard. Interieur Unie Vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud of het gebruik ervan.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDHEID

Alle geschillen die ontstaan uit de website of het gebruik ervan zullen enkel onderworpen zijn aan het Belgisch recht, waarbij de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd zijn. Enkel voor deze rechtbanken kan Interieur Unie Vzw worden gedagvaard.

BESCHERMING VAN DE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Interieur Unie Vzw hecht belang aan en draagt zorg voor de privacy van elke gebruiker van de website. Het grootste deel van de informatie op de website is beschikbaar zonder dat er persoonlijke informatie moeten worden verstrekt. In sommige gevallen kan het zijn dat de gebruiker om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze informatie zal louter gebruikt worden om informatie te verstrekken. Door uw persoonsgegevens aan Interieur Unie Vzw te verstrekken, geeft u Interieur Unie Vzw uitdrukkelijk de toestemming om uw gegevens te verwerken voor onderstaande doeleinden.

Interieur Unie Vzw verzamelt de persoonsgegevens van gebruikers die hun gegevens nalaten door het invullen van een van de contactformulieren of via een emailbericht. Interieur Unie Vzw zal deze gegevens niet verspreiden aan derden, tenzij dit verplicht wordt door de wet of wanneer politiediensten of andere gerechtelijke instanties ons hierom verzoeken.

De persoonsgegevens zijn vertrouwelijk en worden enkel door de interne diensten van Interieur Unie Vzw worden gebruikt met als doel: verpersoonlijken of versterken van communicatie, met name via informatieve emails, updates, brieven en om u op de hoogte te houden van onze producten en dienstverlening en om u de gevraagde informatie te bezorgen, indien u hiervoor gekozen heeft. Interieur Unie Vzw gebruikt uw gegevens ook voor eigen marketingdoeleinden, zowel online als offline.

Interieur Unie Vzw verbindt er zich toe om uw persoonsgegevens niet te verkopen, commercialiseren en verhuren aan derden. Interieur Unie Vzw zal de betrokken gebruikers verwittigen in geval van overdracht of gebruik van persoonsgegevens aan derden, zodat deze de mogelijkheid hebben om dit toe te laten of bezwaarrecht uit te oefenen.

Interieur Unie Vzw kan geconsolideerde statistieken betreffende klanten, aanbrenger en leads leveren aan vertrouwelijke derden, maar deze statistieken zullen geen persoonsgegevens bevatten. Huidig artikel kan wel de overgang of overdracht van activiteiten aan derden beletten. U kan zich op verzoek steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor directe marketing van Interieur Unie Vzw.

Ook kan de gebruiker zijn of haar toegangsrecht tot het bestand en zijn of haar verbeteringsrecht van de aangaande inlichtingen uitoefenen door contact op te nemen met Interieur Unie Vzw conform de Europese en nationale regelgeving. Indien u een van bovenstaande zaken wil melden, kan u zich richten naar info@Interieurunie.be of Interieur Unie Vzw, Hof-ter-Vleestdreef 5, 1070 Anderlecht . Interieur Unie Vzw verzamelt de volgende anonieme ofwel niet-persoonlijke gegevens van de gebruiker: IP-adres, browser type, besturingsprogramma of domeinnaam van de website langs welke de gebruiker heeft doorgeklikt. Daardoor kan Interieur Unie Vzw de website constant optimaliseren.

RECHT OP INZAGE

Conform de wet Verwerking Persoonsgegevens beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn of haar persoonsgegevens. Door middel van bewijs van identiteit (een kopie van uw identiteitskaart) kunt u via een gedateerde schriftelijke en ondertekende aanvraag aan Interieur Unie Vzw, Hof-ter-Vleestdreef 5, 1070 Anderlecht of via info@interieurunie.be, kosteloos een schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonlijke gegevens. Indien deze onjuist, niet volledig of niet permanent zijn, kunt u deze laten corrigeren.